Vuokrausehdot

YLEISET VUOKRASOPIMUSEHDOT

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa, kun vuokralainen noutaa vuokratuotteen ja kestää niin kauan, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Vuokrausmaksu

Vuokrausmaksu tapahtuu etukäteen laskulla, tilisiirrolla tai käteisellä laitetta noudettaessa. Mikäli vuokralaisen ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen hyväksynyt tai allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.
Mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa eräpäivään mennessä, on vuokranantajalla oikeus saada perintälain mukaiset saatavat ja korot muistutus- ja perintälaskuista.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuu

Vuokrattavana laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan suostumusta. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle osapuolelle.
Vuokralainen on velvollinen käyttämään laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa, kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.
Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa mahdolliset puutteet tai viat. Jos puutteita tai virheitä ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa puutteista, jos ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
Jos laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, siitä on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatilanteessa heti vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokraaja on velvollinen:

 • korvaamaan laitteeseen tai sen varusteisiin vuokraus aikana tapahtuneet vahingot
 • korvaamaan laitteen vuokra-aikana hävinnet osat ja tarvikkeet
 • Suorittamaan seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, mutta kuitenkin enintään 30 vuorokautta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä.
 • Perehdyttämään kaikki laitetta käyttävät henkilöt käyttöohjeisiin.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Laiterikko tilanteessa vuokralainen on aina velvollinen olemaan yhteydessä ensin vuokranantajaan. Tässä tilanteessa ,yhdessä neuvotellaan korjataanko vai korvataanko rikkoutunut laite tai osa. Jos sopuun ei yhdessä päästä lopullisen päätöksen kertoo vuokranantaja.

Vuokraaja on vastuussa seuraavista tai vastaavista syistä johtuvista vahingoista kokonaisuudessaan:

 • Pakkasen laitteen vesijärjestelmälle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.
 • Ylikuormaus
 • Ajaminen tyhjiä renkailla
 • Lumivahingot
 • Tupakoinnin aihuttamista vahingoista
 • Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat nähden liian ahtaissa paikoissa
 • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
 • Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla vastaavalla alueella
 • Vahingoittumisesta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen
 • Jos laitetteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttöä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokralainen rikkoo sopimusehtoja muutoin olennaisesti.

Vuokralainen vapautuu vastuusta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttaneelta.
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikki kulut vuokra-ajalta sen käytöstä johtuvista leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.
Rengasvaurio tapauksessa vuokralainen on velvollinen korjaamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisesti siitä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko-ja varkaustapauksissa

Vuokralainen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa havaittusta virheestä tai aiheutuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varastamisesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00 € arvosta, jos se matkan jatkumisen tai laitteen käytön kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on esitettävä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite maksamisesta.
Onnettomuuden sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoitukseen vuokranantajalle. Jos syyllisyys on epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina ilmoitettava poliisille, sekä toimitettava vuokraamolle poliisin todistus ilmoituksesta.
Jos vuokralainen ei suorita edellä mainittuja ilmoituksia, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Laitteen palautus vuokrakauden päättyessä

Laite on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokrasopimukseen päättyessä. Palautusajan tai paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa ilmoitettava ja sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukaan vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan kanssa sovittuun paikkaan.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovittua vuokran päättymistä.
Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille.
Jos vuokralainen ei täytä näitä edellämainittuja velvoitteita, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus vuokranantajalle aiheutuneista taloudellisista tappioista.

Vuokranantajan velvollisuudet ja vastuut

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu laite on teknisesti ja hygienisesti siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Jos laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkamista.

Vastuuvapauslauseke

Vuokranantaja ei vastaa laitteen vian tai virheen aiheuttamasta vahingosta eikä turmasta vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuuteen, kulkuneuvoihin, muille henkilöille tai eläimille, kuin enintään vuokran määrän osalta. Tämä pätee myös silloin, kun laite ei ole vuokran alussa teknisesti sellaisessa kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokranantaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka rikkoutumisesta ja keskeyttämiseen vuokralaiselle voi aiheutua. Laitteen käyttö on aina vuokraajan vastuulla eikä vuokranantaja vastaa laitteen käytön aiheuttamista vahingoista esim. pesuaineiden ja muiden kemikaalien aiheuttamista vahingoista pestävälle kohteelle tai henkilölle. Vuokranantaja ei vastaa iho- ja allergia oireista eikä niiden hoidoista. Vuokranantaja ei vastaa mistään muustakaan terveyteen kohdistuvasta haitasta, mitä vuokralaitteen käyttö on aiheuttanut. Vuokraajan on itse varmistuttava, että käytettävät kemikaalit sopivat käytettävään kohteeseen, henkilöihin tai eläimiin. 

Sopimuksen purkaminen

Jos vuokralainen purkaa varauksen 3-7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantajalla oikeus veloittaa 50% vuokra-ajan maksusta, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. Jos vuokralainen purkaa sopimuksen 0-2 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.